Delitev stroškov toplote

V večstanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (stanovanja, pisarne...) se je v preteklosti delitev stroškov  za toploto izvajala po dogovorjenih ključih,  največkrat po kvadraturi. Ker je bil tak način nestimulativen in zato potraten, je v Evropi že vrsto let uzakonjeno plačevanje toplote po dejanski porabi. Pred  sprejetjem le-tega pa se morajo stanovalci medsebojno sporazumeti o nekaterih pogojih delitve stroškov.


Sporazum o načinu delitve stroškov

Pred pričetkom obračunavanja je potrebno pripraviti predlog sporazuma o delitvi in obračunu stroškov za toploto. Predlog sporazuma o delitvi in obračunu stroškov za toploto stanovalci sprejmejo na zboru etažnih lastnikov ali s podpisovanjem listnine.  Sporazum velja, če je bil sprejet z večinskim lastniškim deležem (nad 50 %). To velja tako za stanovanjske kot tudi za stanovanjsko-poslovne stavbe in poslovne stavbe.

Lastniki se morajo v skladu s 4. in  10. členom pravilnika o delitvi stroškov dogovoriti o:

 • vrsti in tipu delilnikov
 • začetku in trajanju obračunskega obdobja
 • razmerju med fiksnim in variabilnim delom stroškov

   

Ali plačujemo samo po dejanski porabi?

V resnici je poraba sestavljena iz fiksnega dela (glede na neto ogrevalno površino) in variabilnega dela (deljivi del, ki ga predstavljajo enote odčitane z delilnikov ali vodomerov). Tudi če imate radiatorje ves čas zaprte, plačate fiksni del stroškov, ki je neposredno odvisen od površine stanovanja. V tem delu so med drugim zajeti tudi stroški za ogrevanje stopnišča in ostalih skupnih prostorov. Plačate pa tudi minimalni variabilni del, določen v 18. členu pravilnika, zato o plačevanju zgolj samo porabe s svojih radiatorjev žal ne moremo govoriti. 


O razmerju delitve med fiksnimi in variabilnimi stroški se stanovalci odločijo skladno z 10. členom Pravilnika.

Mesečno ali letno odčitavanje?

V sporazumu se lastniki dogovorijo tudi o pogostosti odčitavanja delilnikov oz. delitve stroškov. V kolikor se o tem ne dogovorijo, se upošteva mesečno obračunsko obdobje. Razlike med mesečnim in letnim obračunskim obdobjem so sledeče:

Mesečno odčitavanje:

 • delilniki se odčitajo vsak mesec kurilne sezone
 • sproti vsak mesec plačate le toliko kolikor porabite (pri letnih obračunih se ta strošek zaračunava pavšalno preko celotne ogrevalne sezone)
 • selitve - v primeru selitev se pri mesečnih obračunih strošek izravna sproti. Pri letnih obračunih pa se delitev tega stroška izvede šele na koncu ogrevalne sezone, kar je lahko povezano z zapleti in nesporazumi med starim in novim lastnikom stanovanja.
 • mesečno obračunsko obdobje je povezano z nekoliko višjimi stroški za izvajanje delitve, po drugi strani pa se ti stroški plačujejo sproti, kar je manjša obremenitev za stanovalce.

Letno odčitavanje:

 • delilniki se odčitajo enkrat letno po koncu kurilne sezone
 • strošek se pavšalno zaračunava preko leta in se izravna po koncu kurilne sezone
 • selitve - v primeru selitev se delitev stroška izvede enkrat letno (za ogrevanje po koncu kurilne sezone). To je lahko povezano z zapleti in nesporazumi med starim in novim lastnikom stanovanja.
 • letno obračunsko obdobje je povezano z nekoliko nižjimi stroški za izvajanje delitve, ki pa se plačajo enkrat letno.


Ali lahko preidemo iz mesečnega na letni obračun oziroma obratno?

Da. Za to je potrebno skleniti aneks k obstoječemu Sporazumu o načinu delitve stroškov toplote po dejanski porabi. Spremembo je potrebno potrditi  z večinskim soglasjem ali na letnem zboru etažnih lastnikov.

 

Koliko znašajo stroški mesečnega oziroma letnega odčitavanja?

Ti stroški so določeni v ponudbi. Za vsak objekt se glede na velikost objekta, oz. glede na število stanovanj, pripravi individualno ponudbo. Ponudba je na voljo pri vašem nadzornem odboru oz. upravniku.

 

Vremensko izpostavljena stanovanja

Vremensko izpostavljene lege stanovanj (pritičje, vogalna, podstrešna) za ogrevanje prostorov normalno porabijo več toplote, kot vmesna stanovanja, zato se njihovo porabo ustrezno reducira z redukcijskimi oz. korekturnimi faktorji.


Kako se določijo korekturni faktorji?

Korekturni oziroma redukcijski faktorji za izpostavljene lege stanovanj (v nadaljevanju: faktorji) se v skladu s Pravilnikom o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto Ur. l. RS. 82/2015 (v nadaljevanju: Pravilnik) določijo za vsak objekt, v katerega se vgradi delilnike stroškov ogrevanja. Faktorji se upoštevajo na variabilnem delu stroškov (primer: če je na delilniku prikazanih 100 enot, se pri faktorju 10% obračuna le 90 enot). V skladu s 3. odstavkom 4. člena Pravilnika faktorje izračuna izvajalec delitve na podlagi podatkov o toplotnih izgubah, ki mu jih posredujejo etažni lastniki oz. upravnik objekta.

 

Moj redukcijski faktor je prenizek! Ali ga je možno naknadno spremeniti?

Po novem Pravilniku se faktorji izračunajo na podlagi podatkov o toplotnih izgubah. V kolikor menite, da faktor za vaše stanovanje ni ustrezen, se je potrebno obrniti na izvajalca, ki je pripravil projekt oz. izdelal izračun toplotnih izgub za vaš objekt.

 
Ali imam redukcijski faktor? Kje je viden?

To je odvisno od lege vašega stanovanja. Če faktor imate, je viden na obračunskem listu levo spodaj pod napisom »Specifikacija za odjemno mesto« in je označen s postavko "R"- Redukcija.


Ali ste pri določanju upoštevali severno in južno stran neba?

Pri izračunu faktorjev so bili upoštevani podatki o toplotnih izgubah, ki smo jih prejeli s strani stanovalcev oz. upravnika. Način izračuna toplotnih izgub, po katerih so faktorji izračunani vam lahko pojasni izvajalec, ki je pripravil projekt oz. izračun toplotnih izgub za vaš objekt.

 
Ali se ob selitvi lahko izdela ločen obračun za starega in novega lastnika?

Da, vendar zgolj pri letnem obračunskem obdobju: v kolikor se lastnik zamenja znotraj ogrevalne sezone, je dolžan poravnati stroške porabljene toplote v skladu s kupoprodajno pogodbo. Če v kupoprodajni pogodbi ni določeno drugače, razliko plača oziroma dobi vrnjeno novi lastnik. Podjetje Brunata lahko po koncu ogrevalne sezone izdela obračun porabe toplote za oba lastnika (starega in novega) na enem odjemnem mestu, če se lastnika tako dogovorita med seboj. V tem primeru morajo lastniki z delilnikov popisati odčitke porabe na dan menjave lastnikov.  Izdelava obračuna porabe toplote se zaračuna za oba lastnika (prvega in drugega oziroma starega in novega).

 

Primer - letni obračun porabe toplote:

Ana Ban – 1. lastnik (prodajalec)

Jan Novak – 2. lastnik (kupec)

Datum menjave lastnikov: 22.1.2016

Ogrevalno obdobje: 15.9.2015 - 5.6.2016

V stanovanju so trije delilniki. Skupna poraba na dan 22.1.2016 na njih znaša 990 enot.

delilnikiporaba na dan 22.1.2016poraba na dan 5.6.2016
1523487423 enot752 enot
1523488255 enot476 enot
1523489312 enot622 enot
990 enot1850 enot

 

Obračun za 1.lastnika se (po koncu ogrevalne sezone) izdela za obdobje od 15.9.2015 - 22.1.2016, torej 990 enot.        
Obračun za 2.lastnika se izdela za obdobje od 23.1.2016 - 5.6.2016, torej 860 enot (t.j. 1850-990).

 

Primer - mesečni obračun porabe toplote :

V primeru, da pride do menjave lastnikov znotraj obračunskega obdobja (1 mesec), se obračun porabe toplote za novega etažnega lastnika prične izvajati šele z naslednjim obračunskim obdobjem.

Ana Ban – 1. lastnik (prodajalec)

Jan Novak – 2. lastnik (kupec)

Datum menjave lastnikov: 22.1.2016

Obračunsko obdobje: 20.1.2016 - 20.2.2016

Stroške obračuna porabe toplote se za obdobje od 20.1.2016 – 20.2.2016 zaračuna 1. lastniku (Ana Ban).

 

Katere so dolžnosti etažnih lastnikov?

Etažni lastniki morajo izvajalcu delitve ali upravniku ažurno sporočati naslednje podatke, ki so potrebni za nemoteno in pravično izvajanje delitve:

 • selitve ali spremembe lastnika
 • spremembe ogrevalne površine odjemne enote
 • zamenjave, odstranitve ali vgradnje dodatnih radiatorjev
 • okvare na delilnikih
 • ostale posege v stanovanju ali na objektu, ki vplivajo na porabo toplote

Izvajalec delitve ni odgovoren za delitev, ki bi jo stanovalci prejeli kot posledico netočnih podatkov pridobljenih od etažnih lastnikov ali upravnika in v primeru poškodovane ali odstranjene opreme.


Kako lahko spremljamo svojo porabo?

Neposredno na delilniku na radiatorju. Brunatin delilnik je opremljen z velikim čitljivim zaslonom, na katerem lahko kadarkoli odčitate trenutno porabo in porabo v lanskem letu. To je najenostavnejši način odčitavanja za vaše stanovanje. Prospekt z razlago si ogledate tukaj.

 

Stanovalci imajo omogočen dostop do nadzora delovanja delilnikov in vodomerov v svojem stanovanju tudi preko interneta. Podatki so dostopni v slovenskem jeziku, vse kar potrebujejo je osebni računalnik, dostop do interneta in e-poštni naslov. Za vpis v spletni portal potrebujete aktivacijsko kodo, ki vam jo bomo brezplačno poslali, če pošljete elektronsko sporočilo na naš e-naslov: reklamacijebrunata.si .

 

Ali lahko spremljamo podatke o porabi?

Da. Vsak delilnik Brunata je opremljen z enim najbolj čitljivih ekranov na tržišču, na katerem lahko kadarkoli odčitate trenutno porabo in porabo v lanskem letu. To je ročni in najenostavnejši način odčitavanja za vaše stanovanje. Velik ekran vam to enostavno omogoča!

Seveda pa to ni vse! Vsi podatki o odčitkih delilnikov iz celega sveta se zbirajo v podjetju Brunata. S tem je zagotovljena varnost podatkov pred izgubo in spremljanje od začetka delovanja naprav dalje. Stanovalci imajo omogočen dostop do kontrole delovanja delilnikov in vodomerov v svojem stanovanju tudi preko interneta. Podatki so dostopni v slovenskem jeziku, vse kar potrebujejo je osebni računalnik, dostop do interneta in e-naslov.

Tako je sistem Brunata Net v celoti odprt, kar še dodatno pripomore k transparentnosti podatkov in zadovoljstvu strank.

Če imate v bloku vgrajene sprejemne centrale Brunata po stopnišču, te pa imate v primeru da delitev stroškov za ogrevanje poteka mesečno, potem delilniki oddajo podatke o porabi vsak dan. Tako podatke lahko kontrolirate 365 dni v letu za vsak dan delovanja nazaj. Fantastična prednost pred ponudniki, ki ponekod ponujajo oddajanje signala le npr. 5 dni v mesecu.

Kako poteka prenos podatkov in odčitavanje, si lahko ogledate tukaj.

 

Moja položnica za ogrevanje je previsoka!

Predvsem v zimskih mesecih kurilne sezone ponavadi prihaja do velikih stroškov za ogrevanje. Najpogostejši razlogi za to so naslednji:

 

(1) Zelo nizke zunanje temperature: velikokrat se stanovalci sredi februarja sprašujejo "Kako to, da je zunaj sonce in +5°C, moja položnica za plačilo ogrevanja pa tako visoka?" Položnica namreč ne velja za trenutni mesec, ampak za prejšnji mesec, ko so bile temperature verjetno veliko nižje od sedanjih. Primer: če je sedaj temperatura zunaj +5°C, v stanovanju pa imate +20°C, je razlika +15°C, za kolikor morate dogreti stanovanje in seveda plačati položnico. Če je bila prejšnji mesec temperatura zunaj -15°C, v stanovanju pa razumljivo enaka +20°C, je bila razlika za dogreti 35°C. To pomeni več kot še enkrat večji strošek za ogrevanje. Zato velja preveriti, za katero obdobje plačujete ogrevanje in kakšne temperature so bile zunaj v tistem obdobju?

 

(2) Podražitev ogrevanja: cene energije rastejo, tako kot cene bencina, elektrike itn. To se žal ne dogaja le enkrat letno, temveč tudi med letom. V sezoni 2011/2012 se je ogrevanje podražilo za več kot 20 %. Zato letošnja položnica nikoli ne more biti enaka, kot je bila lani. Normalna posledica je, da kljub manjši porabi ogrevanja, plačamo višjo položnico kot preteklo leto ali mesec. Tu velja preveriti ceno energije pri podjetju, ki vam toploto (energijo) dobavlja oz. zaračunava.

(3) Izgube toplote in varčevanje: z namenom znižati stroške ogrevanja veliko ukrepov že poznate (zatesnitev ali zamenjava oken, izolacija sten...), vendar so večinoma povezani z visokimi stroški. Zato vam tu podajamo nekaj enostavnih nasvetov:

 • Stanovanje zračite le 2-3x na dan s popolnoma odprtimi okni.
 • Znižanje sobne temperature za 1°C pomeni 6% prihranek. Zato za regulacijo na radiatorjih uporabljajte termostatske ventile.
 • Omogočite čim bolj prost pretok zraka okoli radiatorjev. Ne zakrivajte jih s pohištvom ali zavesami, obleke sušite krajši čas.
 • Ni priporočljivo ogrevati vseh prostorov samo z enim radiatorjem. Raje uporabljajte več mlačnih radiatorjev.
 • Priprite ali zaprite radiatorje ob odhodu na vikend ali dopust.

 

Nasveti za varčevanje

Nasvete za varčevanje pri ogrevanju si lahko ogledate tukaj.

 

Nasvete za varčevanje z vodo si lahko ogledate tukaj.

 

Obvestilo za na oglasno desko je na voljo tukaj.

  
Cel mesec imam zaprte radiatorje in sem dobil visoko položnico.

V primeru letnega obračuna je znesek na računu določen na podlagi predhodne kurilne sezone. To pomeni da skozi vso letošnjo sezono plačujete ogrevanje glede na delež, izračunan na podlagi vaše porabe v prejšnji sezoni in boste razliko v porabi dobili povrnjeno po koncu sezone. Delež letošnje porabe, ki se bo izračunal po odčitavanju delilnikov, pa boste plačevali preko cele prihodnje sezone.

 

Kakšen delež stroškov ogrevanja bo imelo po novem stanovanje, ki bo imelo celo obračunsko obdobje zaprte radiatorje?

Delež bo odvisen od deleža stroškov, ki se obračuna na osnovi odčitkov delilnikov oz. po porabniških deležih (50 – 80 %) in preostalega deleža, ki se obračuna po površini. V postopku izračuna se bo porabniški delež stanovanja z zaprtimi radiatorji iz 0 % dvignil na 40 % povprečja (gledano na m2), to zvišanje pa se bo enakomerno prelilo v znižanje stroškov za vse stanovalce. Končni delež stroška  za ogrevanje stanovanja z zaprtimi radiatorji se bo v praksi gibal nekje med 50 % in 70 % povprečja. Na drugi strani bo stanovanje, ki mu je bil porabniški delež navzgor omejen na 300 % povprečja, dobilo končni delež stroška nekje v višini med 200 % in 260 % povprečja. Slednje stanovanje bo na položnici dobilo 3 do 5 – kratnik stroška stanovanja z zaprtimi radiatorji, preračunano na m2 ogrevane površine, pri čemer je upoštevan tudi že strošek ogrevanja skupnih prostorov.

 

Ali se pri obračunu v prehodnem obdobju , denimo jeseni, ko radiatorje uporablja manj kot polovica stanovalcev, upošteva odčitke delilnikov ali kvadraturo stanovanja?

Pri obračunu stroškov ogrevanja stanovanj se upošteva oboje, odčitke delilnikov in tudi ogrevana površina, tako v predhodnih obdobjih kot tudi v najhladnejših mesecih. Stroški se namreč delijo na del, ki se obračuna na osnovi odčitkov delilnikov oziroma po porabniških deležih (v deležu 50 - 80 %) in preostali del, ki se ga obračuna po ogrevani površini.

 

Kakšne so varovalke, ki preprečujejo, da bi se v določenih stanovanjih greli na račun sosedov?                                                                                                         
Stanovanja, ki bodo po izkazanih odčitkih delilnikov porabila pod 40 % povprečja na m2, bodo toploto, ki jo prejmejo s pasivnim odjemom od sosedov, plačala preko minimalno določenega porabniškega deleža, določenega na 40 % povprečja. Tako bo prilagojen pravilnik  še naprej motiviral stanovalce, da varčujejo pri ogrevanju, ob tem da z varčevanjem ne pretiravajo.

 

Medtem ko obravnavani pravilnik določa pravila delitve stroškov za toploto, pa širšo tematiko obravnavajo tudi drugi predpisi. Pravilnik o prezračevanju  in klimatizaciji stavb, izdan na podlagi zakona o graditvi objektov, obravnava notranje okolje v pogledu kakovosti zraka in toplotnega okolja in določa najnižjo, še dopustno kakovost notranjega okolja. Nadalje stanovanjski zakon določa, da morajo v najnižjo, še dopustno kakovost notranjega okolja.

 

Ali je določitev minimalnega porabniškega deleža na 40 % povprečja pravična do lastnikov, ki varčujejo in po meritvah delilnikov ne dosegajo tolikšne porabe?

Z določitvijo minimalnega porabniškega deleža v višini 40 % povprečne porabe na m2 se onemogoča, da bi se nekateri stanovalci zaradi pretiranega varčevanja greli na stroške sosedov.  Sočasno določitev minimalnega porabniškega deleža stanovalce spodbuja k vsaj minimalnemu ogrevanju svojih stanovanj. Pretirano zniževanje temperature v stanovanjih povzroča vlago in plesni, ne omogoča več ustreznih bivalnih pogojev ter uničuje tudi konstrukcijo stavb. Stanovanja, ki imajo ves čas zaprte radiatorje, se ogrevajo pasivno, saj del toplote prehaja preko zidov, tal in stropa od sosednih ogrevanih stanovanj. Zaradi tega se stanovanja v večstanovanjskih stavbah  tudi pri zaprtih radiatorjih praviloma ne ohladijo pod določeno temperaturo (cca. 14 – 17 °C).

 

 

Ali je pošteno, da z omejitvijo maksimalnega porabniškega deleža na 300 % povprečja nagrajujemo tiste, ki so morda porabili več od predpisanega maksimalnega deleža?

Sistem centralnega ogrevanja praviloma ne more predati več kot trikratno količino toplote na enoto ogrevalne površine, kar so pokazale analize, ki temeljijo na podatkih velikega števila meritev. V primeru prekoračitev gre zato zelo verjetno za težave, ki so povezane z neuravnoteženim ogrevalnim sistemom, neustrezno določenimi korekturnimi faktorji, napakami v nastavitvah delilnikov oz. kombinacijo naštetih dejavnikov. Stanovanja, ki se pretirano ogrevajo, ob tem ogrevajo tudi sosednja stanovanja in skupne prostore z vsiljevanjem toplote skozi stene, strop in tla in jim tako nižajo stroške ogrevanja. Gre za obrnjen proces kot pri pretiranem varčevanju.

 

Položnice se med stanovanji preveč razlikujejo

Predvsem v zimskih mesecih kurilne sezone lahko prihaja do večjih razlik med položnicami za ogrevanje posameznih stanovanj. V preteklosti se je ogrevanje plačevalo pavšalno po kvadraturi. To pomeni, da razlik med položnicami za enako velika stanovanja ni bilo. Sedaj pa so v vašem objektu vgrajeni delilniki ogrevanja. Posledice so sledeče:

 

(1) Pravičnejše plačevanje ogrevanja
Prvi namen uvedbe delilnikov toplote je pravičnejše plačevanje ogrevanja v skladu z dejansko porabo. Tako so tudi za ogrevanje položnice za vsako stanovanje različne - enako kot pri elektriki, telefonu ipd. Nerealno je pričakovati, da bodo položnice za ogrevanje še naprej enake. To pri nekaterih stanovalcih, ki so porabili več od sosedov, lahko povzroči nejevoljo.

(2) Manjša poraba toplote na nivoju objekta
Zaradi plačevanja ogrevanja po dejanski porabi se stanovalci večinoma začnejo obnašati bolj varčno. Posledica je manjša poraba ogrevanja na nivoju objekta. To pa na žalost ne pomeni vedno tudi manjših položnic! Ogrevanje se namreč ves čas draži. V letu 2012 se je kurilno olje glede na leto 2011 podražilo za 80%, ogrevanje pa za več kot 20%. Podobne podražitve se dogajajo vsako leto. To pomeni, da se kljub manjši porabi ogrevanja položice lahko nekoliko dvignejo, ali pa tudi ne - odvisno od višine podražitve. Zato pogosto velja, če delilnikov ne bi imeli, bi bile položnice lahko še višje.

(3) Razlike med položnicami za posamezna stanovanja
Do razlik v plačevanju ogrevanja med posameznimi stanovanji nujno prihaja na vseh objektih. Tu se pokažejo razlike v različnih navadah in tehnični opremljenosti posameznih stanovanj. Po prvi sezoni se sosedje medsebojno pozanimajo, kakšne ukrepe je kdo uvedel, da je zmanjšal porabo toplote. Morda termostatski ventili, morda zatesnitev oken ali pa kaj tretjega? Gotovo jih tudi sami poznate kar nekaj, njihov rezultat pa je manjša poraba ogrevanja v naslednji ogrevalni sezoni.

Obvestilo za na oglasno desko je na voljo tukaj. 

 
Sosed z enako površino stanovanja plača manj!

Večji del stroškov predstavlja variabilni del, ki je odčitan iz enot na delilniku. Manjši pa je fiksni del, ki predstavlja kvadraturo stanovanja. Zato se pogosto dogaja, da zelo varčni stanovalec v večjem stanovanju porabi manj, kot nekdo v manjšem stanovanju.

 

Zakaj imam na obračunskem listu navedenih več delilnikov, kot je dejansko radiatorjev v mojem stanovanju?

Razloga sta lahko dva:

 

Prvi je, da vam je bil v času ogrevalne sezone eden od delilnikov zamenjan in zato se upošteva poraba s starega in z novega delilnika, ter sta zato na obračunskem listu navedena oba delilnika.

 

Drugi je, da se skladno z dogovorom za vaše stanovanje/poslovni prostor upošteva še določena poraba z delilnikov v skupnih prostorih (skupni WC, sušilnica, ipd.).

 
Radiatorji so zaprti, pa imam kljub temu porabo?

Da delilnik pokaže par enot kljub temu da je ventil zaprt so možni naslednji razlogi:

(1) ob polnjenju sistema z vodo pred začetkom kurilne sezone, je lahko v posameznih vejah voda toplejša od radiatorja in to delilnik zabeleži. Tako lahko delilnik našteje enote le ob polnjenju sistema.

(2) če je ventil za zapiranje radiatorja star, ni nujno da popolnoma tesni. Zato voda počasi, komaj opazno, teče skozi radiator in delilnik vsak mesec našteje nekaj enot. Vzrok temu je lahko vodni kamen, ki se nabere na sedežu ventila, ki zato ne tesni več dobro in skozenj priteče nekaj vode. V tem primeru je najbolje zapreti spodnji zaporni ventil in po koncu kurilne sezone ventil zamenjati s termostatskim. Enako velja za stare termostatske ventile, kjer se kamen nabere na vretenu in ventil težje potuje oz. zapira vodo. Zato je termostatske ventile izven kurilne sezone priporočljivo imeti do konca odprte.

(3) termostatski ventili imajo vgrajeno varovanje proti zamrzovanju. Tudi če so popolnoma zaprti, se bodo odprli v primeru, da temperatura v prostoru pade pod 5°C. S tem preprečijo možnost zmrzovanja vode in pokanje cevi. To se dogaja tudi med zimskim odpiranjem oken: okno odpremo za 10-15 min, preko ventila v prostor teče hladen zrak, ventil zazna nevarnost zamrznitve in se odpre. Radiator se nekoliko ogreje, delilnik pa šteje enote.

 

Koliko stane ena enota?

Cena ene enote se vsak mesec spreminja v odvisnosti od skupne porabe celotnega objekta in števila vseh porabljenih enot v objektu. Zato o enotni ceni ne moremo govoriti. V sezoni 2011/2012 se je cena ene enote najpogosteje nahajala med 0,1 in 0,2 EUR.

 
Zakaj imam na obračunu same ničle, ni zneska plačila?

Brunata kot izvajalec delitve stroškov na podlagi odčitanih enot z delilnika določi le deleže porabe. Ti deleži predstavljajo % porabe vašega stanovanja glede na porabo celotnega objekta. Zato znesek v denarju ni viden.

Znesek v denarju izračuna podjetje, ki vam pošilja položnice za ogrevanje na podlagi dejanske porabe ogrevanja celega objekta, ki je vidna na glavnem števcu v kleti ali v kotlovnici.

Primer: Če je položnica za ogrevanje celega objekta 10.000 EUR in je vaša poraba 2,5%, boste plačali 250 EUR.


Na koga se še lahko obrnem za reklamacije?

Za vprašanja v zvezi z delitvijo stroškov je največ odgovorov podanih na teh spletnih straneh, lahko pa se obrnete tudi na pristojno ministrstvo.

 

Brunata je po zakonu izvajalec delitve STROŠKOV. To pomeni, da izvajalcu OBRAČUNA pošiljamo le procente ali deleže porabe, ki jih le-ta nato pretvori v denarne enote (EUR). Predlagamo, da se za vprašanja v zvezi s plačili v EUR obrnite na izvajalca OBRAČUNA (podjetje, ki vam pošilja položnice za ogrevanje: upravnik, dobavitelj toplote, energetika...).

 

Če bi vseeno imeli še vprašanja v zvezi z:

 • napačno upoštevanim številom enot z delilnika,
 • napačno upoštevano ogrevalno površino stanovanja,
 • napačno upoštevanim redukcijskim faktorjem za izpostavljeno lego,
 • napačnimi podatki o lastniku stanovanja,

nam lahko pišete na e-naslov reklamacijebrunata.si ali pa pokličete na telefon 01/565 77 90 (interna 2). Naš oddelek, ki skrbi za pravično delitev vaših stroškov ogrevanja ali vode v skladu z veljavno zakonodajo, vam bo z veseljem pomagal.

 

Ali je zamenjava upravnika možna?

Če se stanovalci odločijo, da jim delilnike montira oziroma odčitava in deli stroške upravnik, potem upravnik s tem dodatno veže stanovalce nase in je zamenjava upravnika otežena. V tem primeru namreč lahko izberete le drugega upravnika, ki se  tudi ukvarja z delitvijo stroškov oziroma razpolaga s potrebno tehnologijo in programi v skladu s trenutno veljavno zakonodajo, kar pa je redko.

 

Ker vemo, da je za dolgoročno izvajanje delitve stroškov potrebno imeti delilnike vgrajene vsaj v 25.000 stanovanjih, je izbira upravnika tudi za delitev stroškov vprašljiva. Tako velikega upravnika, ki bi imel v upravljanju 20 ali 30.000 stanovanj, je v Sloveniji težko dobiti.

 

Odgovor je torej: Če delilnike toplote odčitava oz. stroške deli upravnik, potem je zamenjava upravnika dodatno otežena, ker ga lahko zamenjate le z drugim upravnikom, ki razpolaga z isto opremo.

 

Zato se je v svetu izkazalo za najbolje, da se z delitvijo stroškov ukvarja podjetje, kateremu je to primarna dejavnost in deli stroške velikemu številu stanovanj. Tako ima Brunata international a/s v obdelavi več milijonov stanovanj, število zadovoljnih uporabnikov pa neprestano raste. Odčitki iz delilnikov Brunata so dostopni na internetu preko BrunataNet in stroške lahko nadalje deli kdorkoli, ki ga izberejo stanovalci, stroški pri tem so minimalni.

 

Ali je zamenjava izvajalca delitve možna?

Da, zamenjava izvajalca delitve stroškov je možna, sistem prenosa podatkov Brunata je popolnoma odprt. Stroške vam lahko deli katerokoli podjetje, ki razpolaga s potrebnim znanjem in tehnologijo – tudi upravnik. Za to potrebuje le dogovor z Brunato glede dostopa do podatkov. Podatki so iz celega sveta varno shranjeni na centralnem strežniku na Danskem, do njih je možen dostop 24 ur na dan vse od montaže sistema Brunata v vašem objektu dalje.

 

Ali se Brunata ukvarja tudi z upravljanjem?

Ne. Brunata se ves čas drži načela, da dejavnost opravlja le podjetje, ki jo obvlada. Zato se Brunata nikjer na svetu ne ukvarja s posli upravljanja, temveč le s proizvodnjo delilnikov po najvišjih standardih in z delitvijo stroškov v skladu s trenutno zakonodajo.

 

 

 

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.